POLÍTICA DE PRIVACITAT.

La protecció de les dades de caràcter personal és una de les preocupacions de major importància per a aquesta associació.

En el nostre dia a dia ens esforcem per protegir la privacitat de les dades que ens facilita i complir amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

L’objectiu d’aquesta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta organització i que afectin les seves dades personals de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril del 2016.

IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE

L’associació AFA ESCOLA PALAU domiciliada a Carrer ros i Ors, 1 08750 Molins de l’Rei (Barcelona) amb C.I.F .: G08579195, i correu electrònic afaelpalau@afaelpalau.cat

. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

NAVEGANTS DE LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE.

Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitades a través dels nostres formularis web per a:

Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte.

Realitzar enquestes de qualitat.

Quan sigui procedent, realitzar sortejos.

Control informàtic de la pàgina web per prevenir qualsevol violació de la seguretat de les dades podent accedir a dades de caràcter personal dels navegants.

Per protegir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.

Per a fins de màrqueting i esdeveniments. En determinades ocasions, organització utilitzarà les dades personals facilitades per a l’enviament de comunicacions de màrqueting i esdeveniments a través de diverses plataformes. No obstant això, demanarem el consentiment de forma explícita quan així ho exigeixi la llei. En el cas de rebre aquesta classe de comunicacions, complirem amb el deure d’informar-sobre com donar-se de baixa. • CLIENTS I PROVEÏDORS.

 • Entendre el comportament de l’usuari dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics al nostre web.

 • Realitzar enquestes de qualitat.

 • Respondre les consultes i atendre les sol·licituds, queixes o incidències traslladades a través del formulari web “contacte”; ” incorporat en aquesta pàgina.

 • Enviament de comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen l’activitat de l’responsable.

 • Control informàtic de la pàgina web per prevenir qualsevol violació de la seguretat de les dades.

 • Tractarem les seves dades personals amb la finalitat de complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.

 • Serà necessari tractar les seves dades per verificar la seva identitat, o la informació que ens faciliti per a la prestació de servei subscrit o bé adquirit.

 • Per administrar les seves dades i facilitar-los, si és el cas, a proveïdors externs per al correcte funcionament del nostre negoci.

 • Per millorar els nostres serveis i la seva experiència en la navegació i ús de la pàgina web.

 • Per protegir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.

 • Per a fins de màrqueting i esdeveniments. En determinades ocasions, organització utilitzarà les dades personals facilitades per a l’enviament de comunicacions de màrqueting i esdeveniments a través de diverses plataformes. No obstant això, demanarem el consentiment de forma explícita quan així ho exigeixi la llei. En el cas de rebre aquesta classe de comunicacions, complirem amb el deure d’informar-sobre com donar-se de baixa. 1. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 • USUARIS NAVEGANTS A LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE

  La base per la qual se sustenta el tractament de les dades de caràcter personal per part de l’organització, es troba emparada en:

 

La negativa a facilitar sus datos personales conllevara la imposibilidad de tratar sus datos con las finalidades mencionadas. • CLIENTES Y PROVEEDORES.

La base por la cual se sustenta el tratamiento de los datos de carácter personal por parte de la organización, se encuentra amparada en:

El consentiment de l’interessat per:

Contestar els dubtes, queixes o incidències traslladades per part de l’interessat a través dels mitjans posats a disposició per l’organització amb aquesta finalitat.

L’enviament de comunicacions relacionades amb els béns i / o els serveis oferts per l’organització

L’enviament d’informació comercial i publicitària.

Per màrqueting i esdeveniments.

Quan sigui procedent, per participar en sortejos.

Per incorporar la seva candidatura a el procés de selecció de personal realitzat a l’empresa.L’execució d’un contracte en el qual és part o aplicació de mesures precontractuals.

La base jurídica en què s’empara el tractament de les dades de cràter personal és el compliment d’un contracte en el qual el client o proveïdor sigui part o per a l’aplicació a petició d’aquests de mesures precontractuals.La negativa a facilitar les seves dades personals podrà comportar la impossibilitat de prestar-li el servei sol·licitat o gestionar la compra del producte que desitja adquirir.

El consentiment de l’interessat per:

Contestar els dubtes, queixes o incidències traslladades per part de l’interessat a través dels mitjans posats a disposició per l’organització amb aquesta finalitat.

L’enviament de comunicacions relacionades amb els serveis, activitats o esdeveniments oferts i / o desenvolupats per l’organització.

L’enviament d’informació comercial i publicitària.

Quan sigui procedent, per participar en sortejos.

Per màrqueting i esdeveniments.Obligació legal aplicable el responsable de l’tractament.

L’organització haurà de tractar les seves dades per complir amb una obligació legal que ens imposa l’ordenament jurídic. Per exemple, l’obligació de facilitar informació de caràcter tributari a l’AEAT.

En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se a el tractament de les dades personals.

Interès legítim de l’responsable de l’tractament.

En determinats supòsits, caldrà tractar les seves dades per satisfer interessos legítims perseguits pel Responsable de l’Tractament, sempre que prevalgui sobre els interessos o drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de les dades personals. Els tractaments que realitzarem basant-se l’interès legítim de l’organització són els següents:

Control informàtic de la pàgina web per prevenir qualsevol violació de la seguretat de les dades.

Cal verificar la seva identitat, o la informació que ens faciliti per a la prestació de servei subscrit o bé adquirit.

Per administrar les seves dades i facilitar-los, si és el cas, a proveïdors externs per al correcte funcionament del nostre negoci.

Per millorar els nostres serveis i la seva experiència en la navegació i ús de la pàgina web.

Per protegir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.

 1. TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals proporcionades es conservaran de conformitat amb els següents criteris:

El temps necessari per complir amb les finalitats per als quals van ser recopilats inicialment.

Una vegada que les dades deixin de ser necessàries per al tractament en qüestió, aquests es mantindran degudament bloquejades, per la seva posada a disposició de les administracions públiques competents, els jutges i tribunals o el ministeri fiscal durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar-se de la relació mantinguda amb el client i / o els terminis de conservació previstos legalment.En relació als terminis de conservació de les dades personals, segons el cas, cal estar al que estableix les següents normatives:

El Codi Civil, en cas d’obligacions contractuals, conservarem les seves dades entre 5 o 15 anys segons el cas atenent el que disposa l’article 1964.2 de el cos legal esmentat.

El Codi de l’Comerç, a efectes mercantils, estableix en el seu article 30 l’obligació de conservar la informació (factures emeses i rebudes, tiquets, factures rectificatives, documents bancaris, etc.) durant el termini de 6 anys.

La Llei general tributària, en relació a les obligacions fiscals, estableix en el seu article 66 a 70 l’obligació de conservar qualsevol document amb transcendència fiscal durant el termini de 4 anys.

Totes les altres lleis que siguin aplicables en cada comunitat autònoma segons les competències autonòmiques cedides o concurrents que tinguin reconegudes a nivell estatal. 1. DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS. • Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

  L’associació NO pren decisions automatitzades, basades en la lògica aplicada o elaboració de perfils.

6. DESTINATARIS

Durant el període de durada de l’tractament de les seves dades personals, organització podrà cedir les seves dades a tercers en els casos següents:

1. Organismes Públics, jutges i tribunals i, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, i en general, autoritats competents, quan el responsable tingui l’obligació legal de facilitar les dades personals.

L’associació no realitza Transferències Internacionals de Dades.

7. DRETS.

Els interessats que són objecte de qualsevol tractament dut a terme per l’organització, podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta:

Al seu torn l’informem que en qualsevol moment pot exercir, si ho desitja, els drets d’accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se a la mateixa, sol·licitar la portabilitat d’aquests (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat, i si és el cas, quan procedeixi, a no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclòs l’elaboració de perfils.

Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’empresa, o bé dirigir un escrit a l’adreça postal o correu electrònic de l’organització, més amunt indicades.

L’escrit ha de contenir com a mínim:

Fotocòpia de la seva D.N.I. o document equivalent amb la finalitat d’acreditar la seva identitat.

L’objecte de la seva sol·licitud, és a dir, el dret que va a exercir.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent (Agència espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web: www.agpd.es.8. VERACITAT DE LES DADES.

L’interessat garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i es troben actualitzats; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aportés, pels canals habilitats a l’efecte i indicats en el punt un de la present política. Serà responsable de qualsevol dany o perjudici, tant directe com indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment de la present obligació.En el cas que l’usuari faciliti dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a l’organització de qualsevol responsabilitat derivada per la manca de compliment de la present obligació .