MENJADOR. SOL·LICITUT AJUTS MENJADOR

Aquest dilluns, 3 de maig de 2021, s’obre el periode per sol·licitar els ajuts individuals de menjador per a la utilitzación del servei escolar de menjador a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’esducació infantil.

Requisits

Podràn demanar els ajuts els pares, mares, tutors legals o persones encarregades de la guarda i protecció de l’alumnat escolaritzat en educació infantil, que reuneixin els següents requisits:

  • Estar matriculat o pre-matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de la comarca del Baix Llobregat, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.
  • Utilitzar diàriament el servei de menjador, a excepció d’absència per malaltia o altres causes degudament justificades.

  • Presentar la sol·licitud en el model corresponent i la documentació acreditativa en els terminis establerts en la convocatòria.

  • No superar els llindars establerts en la convocatòria.

Presentació de sol·licituts

Les sol·licituds es podran presentar del 03 de maig al 22 de maig de 2021.

– Telemàticament: Les sol·licituds s’hauran de sol·licitar mitjançant la pàgina web del Consell Comarcal www.elbaixllobregat.cat, dins del termini establert.

– En format paper: només a l’alumnat que no disposi de cap mitjà electrònic. Aquest model de sol·licitud s’haurà de retornar a la secretaria de l’escola dins el termini establert.

Si necessiteu que l’escola us ajudi amb el tràmit podeu demanar cita prèvia trucant a l’escola (Tel. 93 680 1645) els dimarts i dijous.

Documentació

– Relació dels membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili indicant nom, cognoms i NIF/NIE, de cadascun d’ells i l’autorització per sol·licitar les dades necessàries per valorar la sol·licitud.

– NIF/NIE o en el cas dels menors de 14 anys que no disposin: llibre de família. (Pels que van presentar el DNI/NIE al sol·licitar ajut de menjador en anteriors convocatòries, no caldrà presentar-la sempre i quan aquests documents no s’hagin modificat. Per a noves persones de la unitat familiar respecte les que constaven en el curs 2021-2022 caldrà que aportin obligatòriament còpia del DNI/NIE o llibre de família)

– Volant de convivència col·lectiu.

– En el cas de l’alumne sol·licitant de l’ajut de menjador, s’haurà d’informar de l’IDALU (és el codi identificador únic que s’assigna a cada alumne). Per sol·licitar-lo envieu un Mail a l’escola a8021351@xtec.cat indicant a l’assumpte: IDALU

Documentació complementària

– En cas d’haver rebut a l’any 2020 una subvenció de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, en concepte de subvenció per pagar lloguer a arrendataris amb risc d’exclusió social per motius residencials, indicar l’import.

– En cas d’Infants en acolliment, s’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

– En cas de separació, indicar l’import de la pensió d’aliments, custodià compartida i adjuntar el conveni regulador, sentencia de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.

– Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2020.

– Les persones que percebin la Renda garantida de ciutadania, indicar l’import.

Llindar de renda

El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:

– Primer adult ( sustentador/a principal): 10.981,40€ (pare/mare, tutor/a, parella de fet…)

– Segon adult: ( sustentador/a principal): 5.490,80€ (pare/mare, tutor/a, parella de fet…)

– Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.745,35€ (Avi/a ….)

– Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.294,45€ (germans i sol·licitant)

Si la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar, es concedirà un ajut de fins a un 70% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Cal fixar aquest llindar com a requisit d’accés a la convocatòria. Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d’aquest llindar, constaran com a denegades.

Podeu consultar les bases de la convocatòria al web del Consell Comarcal www.elbaixllobregat.cat.

Guia per complimentar la sol·licitut

A continuació, us oferim alguns consells per complimentar amb èxit la sol·licitut.

CAST_GUIA PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE COMEDOR ESCOLAR 2021-2022