1. AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

 

De conformitat amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es facilita la següent informació:
DADES IDENTIFICATIVES

1. Vostè està visitant l’App titularitat d’AFA ESCOLA EL PALAU, amb domicili social en Carrer Rubio i Ors, 1 – 08750 Molins del Rei (Barcelona), amb C.I.F. G08579195 d’ara endavant EL TITULAR.
Pot contactar amb el TITULAR pel següent mitjà:
Correu electrònic de contacte: afaescolaelpalau@afaescolaelpalau.cat

HOSTALATGE APP

Els continguts de l’App estan emmagatzemats en els servidors que CREA REDES DEVELOPERS, S.L.U. té contractats a Espanya.

USUARIS

2.Les presents condicions (d’ara endavant Avís Legal) té per finalitat regular l’ús de l’App del TITULAR que posa a la disposició dels seus associats.
L’accés i/o ús d’aquesta App atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Les citades condicions seran aplicable independentment de les condicions generals de contractació que si escau resultin d’obligat compliment.
ÚS DE L’APP

3. Aquesta App proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents al TITULAR o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pot tenir accés.
L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de l’APP.

PROTECCIÓ DE DADES

4. Tot el relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit en el document de política de privacitat.

CONTINGUTS. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

5. EL TITULAR és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva App, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc), titularitat del TITULAR o bé dels seus llicenciadors.
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

6. L’USUARI reconeix que la utilització de l’App i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva exclusiva responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, EL TITULAR no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:
• La disponibilitat del funcionament de l’App, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.
• La finalitat per a la qual l’App serveixi als objectius de l’USUARI.
• La infracció de la legislació vigent per part de l’USUARI o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin titularitat d’altres persones o entitats.
• L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar el sistema informàtic de l’USUARI o de tercers. Correspon a l’USUARI, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.
• L’accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o, en el seu cas, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que dites terceres pogués realitzar.
•L’exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que d’ells faci l’USUARI. EL TITULAR emprarà tots els esforços i mitjans raonables per a facilitar la informació actualitzada i fefaent.
• Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin el seu origen en fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
• Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.
En cas que existeixin fòrums, l’ús dels mateixos o altres espais anàlegs, ha de tenir-se en compte que els missatges reflecteixin únicament l’opinió de l’USUARI que els remet, que és l’únic responsable. EL TITULAR no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l’USUARI.
MODIFICACIÓ D’AQUEST AVÍS LEGAL I DURADA

7. EL TITULAR es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tants continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta, com la forma en la qual aquests apareguin representats o localitzats en el seu portal.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

ENLLAÇOS

8. En el cas que en l’App s’incloguessin enllaços o enllaços cap a altres llocs d’Internet, EL TITULAR no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas EL TITULAR assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol matèria o informació continguda en cap d’aquests enllaços i altres llocs en Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
DRETS D’EXCLUSIÓ

9. EL TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat d’advertiment previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d’aquest avís legal.

GENERALITATS

10. EL TITULAR perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva App exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

11.La relació entre EL TITULAR i L’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent.

MENORS D’EDAT

12. Aquesta App dirigeix els seus serveis a usuaris majors de 18 anys. Els menors d’aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i no deuran, per tant, enviar-nos les seves dades personals. Informem que si es dóna tal circumstància, el TITULAR no es fa responsable de les possibles conseqüències que poguessin derivar-se de l’incompliment de l’avís que en aquesta mateixa clàusula s’estableix.

MESURES DE SEGURETAT.- SSL

L’encarregat de tractament d’aquesta App , CREA REDES DEVELOPERS, SLU ha contractat per a allotjar els continguts d’aquesta App un certificat SSL («Secure Sockets Layer»).
Un certificat SSL permet protegir tota la informació personal i confidencial que es pugui manejar , independentment de la informació que s’estigui transmetent, com per exemple, des de qualsevol dels formularis de contacte del sit fins al servidor, o les dades introduïdes o accessos a les àrees protegides, etc.
L’adreça del lloc web apareixerà en color verd, activant-se el protocol “https” que permet connexions segures des d’un servidor web al navegador de l’usuari.

Última revisió: 18 de Desembre de 2020